ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രതിമാസ ഇൻകം പ്ലാൻ | എസ്ബിഐ ലൈഫ് സ്മാർട്ട് മണി പ്ലാനർ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് മണി പ്ലാനർ

UIN: 111N101V02

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 1R

null

ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യൂ. നാളെ നിങ്ങൾ മുന്നേറും.

 • പോളിസി ടേമിലുടനീളമുള്ള ജീവിത പരിരക്ഷ, ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന കാലയളവിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം
 • സിംഗിൾ, ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
വ്യക്തിഗത, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, ലാഭത്തോടൊപ്പമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് മണി പ്ലാനർ മുഖേന സ്ഥിരമായ വരുമാനം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ എന്നീ ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരേ പ്ലാനിന് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും.

ഈ ലാഭത്തോടൊപ്പമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ നൽകുന്നത് -
 • സുരക്ഷ – ജീവിത പരിരക്ഷയിലൂടെ
 • വിശ്വസ്‌തത – ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന കാലയളവിലുള്ള സ്ഥിരമായ വരുമാനം മുഖേന
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നാല് വ്യത്യസ്‌തമായ പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനാകുമെന്ന് കാണുക.
നാളെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് തന്നെ ആസൂത്രണം നടത്തുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗത, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, ലാഭത്തോടൊപ്പമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • ജീവിത പരിരക്ഷ, പോളിസി ടേമിലുടനീളം
 • ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുന്ന കാലയളവിലുടനീളം സം അഷ്വേർഡ് തുല്യമായ തവണകളായി നേടുക
 • നാല് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • പരിമിത പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ്, സിംഗിൾ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നേടുക
വിശ്വാസ്യത
 • സ്ഥിരമായ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ നാല് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാനുള്ള കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:

പോളിസി ടേമിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നോമിനിയ്‌ക്ക് ലഭിയ്‌ക്കുന്നു:

അല്ലെങ്കിൽ B-യിൽ ഉയർന്നത്:
 • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് (SA) + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.
  മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന SA ഇനിപ്പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കും:
  • ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് (ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്), അല്ലെങ്കിൽ
  • അവസാന ആനുകൂല്യ തവണയായ (തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാനിനനുസൃതമായി ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 20% അല്ലെങ്കിൽ 10%) മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിയ്‌ക്കുന്ന സം അഷ്വേർഡ്, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ
  • ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയത്തിന്റെ/സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതം,
   പരിമിത പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കലിനുള്ള ഗുണിതം എന്നത്:
   ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
   10 7


   സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ അടയ്‌ക്കലിനുള്ള ഗുണിതം എന്നത്:
   ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
   10 7
 • മരണ ദിവസം വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%
സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റുകൾ:

ആനുകൂല്യ പേഔട്ട് കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അവസാന സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് പേഔട്ട് തവണ ഒഴികെ, പ്ലാൻ 1, പ്ലാൻ 3 എന്നിവയ്‌ക്ക് കീഴിൽ 5 വർഷത്തേയ്‌ക്കുള്ള ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 20%, പ്ലാൻ 2, പ്ലാൻ 4 എന്നിവയ്‌ക്ക് കീഴിൽ 10 വർഷത്തേയ്‌ക്കുള്ള ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% എന്നിവയ്‌ക്ക് തുല്യമായ സ്ഥിരമായ പേഔട്ടുകൾ ഓരോ പോളിസി വർഷത്തിന്റെയും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്‌ക്കുന്നു.

മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:

മെച്യൂരിറ്റി വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, വെസ്‌റ്റെഡ് റിവേർഷനറി ബോണസുകളും ടെർമിനൽ ബോണസുകളും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാന ബെനഫിറ്റ് തവണയ്‌ക്കൊപ്പം, അതായത് മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ ലഭിയ്‌ക്കുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്‌ക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷന് അനുസൃതമായി ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 20% അല്ലെങ്കിൽ 10% ആണ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിയ്‌ക്കുന്ന സം അഷ്വേർഡ്.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

ഇവ പ്ലാനിന്റെ സംക്ഷിപ്‌ത സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. റിസ്‌ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് മണി പ്ലാനറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
^വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
# 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ] വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

1R.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in