മണി ബാക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി | എസ്ബിഐ ലൈഫ് സ്മാർട്ട് മണി ബാക്ക് ഗോൾഡ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് മണി ബാക്ക് ഗോൾഡ്

UIN: 111N096V02

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 1N

null

ഏറ്റവും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ നേടുക

 • നാല് മണി ബാക്ക് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • സം അഷ്വേർഡിന്റെ 110% മൊത്തം സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റുകളായി ലഭിക്കുന്നു
 • നാല് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • വലിയ സം അഷ്വേർഡിൽ ഇളവുകൾ
വരും വർഷങ്ങളിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ട്രെഡീഷണൽ മണി ബാക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനായ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – സ്‌‌മാർട്ട് മണി ബാക്ക് ഗോൾഡിൽ നിക്ഷേപിക്കൂ, ജീവിത പരിരക്ഷയുടെയും ജീവിതത്തിലെ നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ക്രമമായി വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ.

ഈ പോളിസി നൽകുന്നു –
 
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി പരിരക്ഷിക്കുക
 • വിശ്വാസ്യത – ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ പണം തിരിച്ചുലഭിക്കുന്നു
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിങ്ങളുടെ മണി ബാക്ക് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – മിതമായ ചിലവിലുള്ള റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെ

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരിരക്ഷ നൽകാനും അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് കാണുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.

സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളില്ലാതെ ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആസ്വദിക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗത, നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, ലാഭത്തോടൊപ്പമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ഇതിനകം ലഭിച്ച സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റുകൾ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ജീവിത പരിരക്ഷ ആനുകൂല്യം നേടുക
 • മെച്യൂരിറ്റി വരെ അടച്ച സം അഷ്വേർഡിന്റെ 110% മൊത്തം സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റായി ലഭിക്കുന്നു
 • വ്യത്യസ്‌തമായ പോളിസി ടേമും നിർദ്ദിഷ്‌ട സമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റുകളും ഉള്ള നാല് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • നാല് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾക്കൊപ്പം താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നേടൂ
 • വലിയ സം അഷ്വേർഡിൽ ഇളവുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്‌ട ഇടവേളകളിൽ സ്ഥിരമായി പണം ലഭിക്കുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച നാല് മണി ബാക്ക്‌ പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • നാല് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - പ്രിഫേർഡ്‌ ടേം റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ക്രിട്ടി കെയർ 13 നോൺ ലിങ്ക്ഡ് റൈഡർ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

അതിജീവനത്തിൽ:

 • മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ്:
സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് തവണകൾ മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചത് പോലെ, പോളിസി ടേമിൽ നിർദ്ദിഷ്‌ട ഇടവേളകളുടെ അവസാനം നൽകുന്ന ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായുള്ള ശതമാനമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • മെച്യൂരിറ്റിയിൽ:
അവസാന സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് തവണ + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.

മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ:

പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സായിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ടേമിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ:

 • അല്ലെങ്കിൽ B എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന തുക ഏതാണോ അത് നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകുന്നത്:

A = മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.
മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതമോ ആകുമ്പോൾ; ഗുണിതം എന്നത്:
  ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതം 10 7

B = അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളുടേയും 105% തുകയ്‌ക്ക് തുല്യമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം.

മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

അധിക പരിരക്ഷ നാല് സെറ്റ് റൈഡറുകൾ മുഖേന: -

 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ (UIN:111B014V02): സാധാരണ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യത്തോടൊപ്പം പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN: 111B015V02): അപകടത്തിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യത്തിനൊപ്പം റൈഡർ സം അഷ്വേർഡും നൽകുന്നതാണ്
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN 111B016V02) പോളിസി പ്രമാണത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം പരിരക്ഷ എടുത്തയാൾ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്.
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ക്രിട്ടി കെയർ 13 നോൺ ലിങ്ക്ഡ് റൈഡർ (UIN: 111B025V02): 13 രോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിനുള്ള റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകും. ഉൾപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, റൈഡർ ബ്രോഷർ പരിശോധിക്കുക.

Tax Benefits*:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് മണി ബാക്ക് ഗോൾഡിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

^വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
*പരമാവധി സം അഷ്വേർഡ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച ജാമ്യം നിൽക്കൽ നയത്തിന് ബാധകമായിരിക്കും. വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത സം അഷ്വേർഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പരമാവധി പ്രീമിയം.
# പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റേയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് മുഖേനയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം, പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, പുതുക്കൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

1N.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in