മണി ബാക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ | സ്മാർട്ട് ഇൻകം പ്രൊട്ടക്റ്റ് - എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ഇൻകം പ്രൊട്ടക്റ്റ്

UIN: 111N085V03

Product Code: 1B

null

പതിവായ പേഔട്ടുകളുടെ ആനുകൂല്യം ആസ്വദിക്കൂ

 • പതിവായ വാർഷിക വരുമാനം
 • ക്രമമായുള്ള ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
 • നാല്‌ റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള പതിവായ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലൈഫ്‌ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാനും നൽകുന്നുണ്ടോ?
ഒരു ട്രെഡീഷണൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സേവിംഗ്‌സ് പ്ലാനായ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - സ്‌മാർട്ട്‌ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്‌റ്റ്‌, വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു ജീവിത പരിരക്ഷയുടെയും 15 വർഷക്കാലയളവിലേക്കുള്ള പതിവായ വരുമാനത്തിന്റെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

ഈ സേവിംഗ്‌സ് പ്ലാൻ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – പോളിസി ടേമിലുടനീളം ജീവിത പരിരക്ഷ
 • വിശ്വാസ്യത – പതിവായ വാർഷിക വരുമാനം
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി‌ – നാല്‌ റൈഡറുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – സ്‌മാർട്ട്‌ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്‌റ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക്‌ പതിവായ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരം നൽകുക.

ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ആവ‌ശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിതം ആഘോഷിക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ജീവിത പരിരക്ഷ, പോളിസി ടേമിലുടനീളം
 • വെസ്‌റ്റഡ്‌ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾക്കൊപ്പം ടെർമിനൽ ബോണസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മെച്യൂരിറ്റിയിൽ മൊത്തം തുകയായി നൽകുന്നതാണ്
 • മെച്യൂരിറ്റിക്ക്‌ ശേഷം 15 വർഷക്കാലയളവിൽ ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 11% വാർഷിക വരുമാനം
 • 7, 12 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷ പോളിസി ടേം
 • നാല്‌ റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയെന്ന്‌ ഉറപ്പാക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ മൊത്തം തുകയായി ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനോടുകൂടിയ പതിവായ വാർഷിക വരുമാനം
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പോളിസി ടേം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • നാല് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ക്രിട്ടി കെയർ 13 നോൺ ലിങ്ക്ഡ് റൈഡർ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ:

 • മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ തുകയായി: കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, വെസ്‌റ്റെഡ് റിവേർഷനറി ബോണസുകളും ടെർമിനൽ ബോണസുകളും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്‌ക്കും.
 • മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് തവണകളായി: കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം അടുത്ത 15 വർഷത്തേയ്‌ക്ക് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 11% തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ വാർഷിക പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്‌ക്കുന്നു. ഈ 15 വർഷ കാലയളവാണ് നിങ്ങളുടെ പേഔട്ട് കാലയളവ്. പേഔട്ട് കാലയളവിലെ ആദ്യ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആദ്യ തവണ നൽകുന്നതാണ്.
 • പകരമായി, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റായ ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 110% തുകയും വെസ്‌റ്റെഡ് റിവേർഷനറി ബോണസുകളും ടെർമിനൽ ബോണസുകളും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ തുകയായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ:

 • പോളിസി ടേമിൽ ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് മരിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നോമിനിയ്‌ക്ക് (A,B) എന്നതിലെ ഉയർന്നത് ലഭിക്കും:
 

A. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.

മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിക്കാൾ ഉയർന്നതോ@ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നൽകുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതമോ ആകുമ്പോൾ@@; ഗുണിതം എന്നത്:

പോളിസി ടേം ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
7 വർഷം 5 5
12 അല്ലെങ്കിൽ 10 7
 

B. മരണ ദിവസം വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%.

@മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ച കേവല തുക എന്നത് 'ബേസിക് സം അഷ്വേർഡും' മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നൽകുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡ് എന്നത് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 110% ആണ്.

@@വാർഷിക പ്രീമിയം എന്നത് സേവന നികുതി, സെസ്സ്, അധിക പ്രീമിയങ്ങൾ അണ്ടർറൈറ്റുചെയ്യൽ, മോഡൽ പ്രീമിയങ്ങൾക്കുള്ള ലോഡിംഗ്, റൈഡർ പ്രീമിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴികെ, ഒരു വർഷത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയമാണ്.

പേഔട്ട് കാലയളവിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ഭാവി പേഔട്ടുകളും നോമിനിയ്‌ക്കോ നിയമാനുസൃത അവകാശിക്കോ നൽകുന്നത് തുടരും.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5.വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ഇൻകം പ്രൊട്ടക്‌റ്റിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
*പരമാവധി സം അഷ്വേർഡ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് നയത്തിന് ബാധകമായിരിക്കും. വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത സം അഷ്വേർഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പരമാവധി പ്രീമിയം.
^ വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
# 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

1B.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in