സ്മാർട്ട് ചാംപ്സ് ഇൻഷ്വറൻസ് | ഇന്ത്യയിലെ ചൈൽഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസി
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് ചാംപ് ഇൻഷ്വറൻസ്

UIN: 111N098V02

Product Code: 1P

null

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പേഔട്ടുകൾ
 • പ്രീമിയം വേവർ ബെനഫിറ്റ്
 • ക്രമമായുള്ള ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
 • ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ & പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി കവറേജ്
ഇന്റിവിജ്വൽ നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ലോകം മുന്നോട്ടുനീങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ആരംഭിച്ചോ?

ഒരു ട്രെഡീഷണൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ചൈൽഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനായ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - സ്‌മാർട്ട് ചാംപ് ഇൻഷ്വറൻസ്‌ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നാല്‌ തുല്യമായ വാർഷിക തവണകളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്‌ക്ക് 18 വയസ്സായതിന് ശേഷം, മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക.

ഈ പ്ലാൻ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ
 • വിശ്വാസ്യത – നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയ്‌ക്കായുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാൻ ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഇന്റിവിജ്വൽ നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • പോളിസി കാലയളവിലുടനീളം, ജീവനും, അപകടത്തിലുണ്ടാകുന്ന പൂർണ്ണവും സ്ഥിരവുമായ അംഗവൈകല്യത്തിനുള്ള (ATPD) പരിരക്ഷ
 • സം അഷ്വേർഡിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള പേയ്‌മെന്റും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പ്രീമിയം ഒഴിവാക്കലും
 • നാല്‌ തുല്യമായ വാർഷിക തവണകളിൽ, കുട്ടിയ്‌ക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞതിന് ശേഷം മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ
 • ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയമോ പരിമിത പ്രീമിയമോ അടയ്‌ക്കുക

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ലംപ്‌സം തുക ലഭിക്കുന്നതാണ്‌
വിശ്വാസ്യത
 • പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലാതെ തന്നെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതു പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്‌
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്‌ ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയമോ പരിമിത പ്രീമിയമോ അടയ്‌ക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക്, പോളിസി ടേമിൽ, മരണം അല്ലെങ്കിൽ ATPD സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്:
ഒരു മുഴുവൻ തുക ഉടൻ തന്നെ:
 • For SP Policy: The amount of benefit is Sum Assured.
  SP പോളിസിയ്‌ക്ക്: ആനുകൂല്യ തുകയാണ് സം അഷ്വേർഡ് സം അഷ്വേർഡ് അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതമോ ആകുമ്പോൾ; ഗുണിതം എന്നത്:
  പോളിസി ടേം ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
  എല്ലാ കാലയളവിനും 1.25 1.10
 • LPPT-യ്‌ക്ക്: സം അഷ്വേർഡാണ് ആനുകൂല്യമായുള്ള തുക ഇതിൽ സം അഷ്വേർഡ് എന്നത് അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയത്തിന്റെ* ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത സംഭവം നടക്കുന്ന തീയതി വരെ അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളുടെയും 105% എന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്.
  ഗുണിതം എന്നത്:
  പോളിസി ടേം ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
  8, 9 വർഷം 5 5
  10 വർഷമോ അതിൽക്കൂടുതലോ 10 7
  *ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയം എന്നത് സേവന നികുതി, സെസ്സ്, അധിക പ്രീമിയങ്ങളുടെ അണ്ടർറൈറ്റിംഗും മോഡൽ പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഒഴികെ ഒരു വർഷത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയമാണ്.
 • ഭാവിയിലെ യാതൊരു പ്രീമിയം തവണയും(കളും), എന്തെങ്കിലും അടയ്‌ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാധകമാണെങ്കിൽ, ബോണസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെയ്‌ക്കുന്നത് പോളിസി തുടരും.
 • സ്‌മാർട്ട് ബെനഫിറ്റുകളുടെ അടയ്ക്കുവാനുള്ള തവണ(കൾ) അട‌യ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ടെർമിനൽ ബോണസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്‌മാർട്ട് ബെനഫിറ്റുകളുടെ അവസാന തവണയ്‌ക്കൊപ്പം നൽകുന്നതാണ്.

അതിജീവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം
കുട്ടി 18, 19, 20, 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന പോളിസി വർഷത്തിന്റെ അവസാനം സ്‌മാർട്ട് ബെനഫിറ്റുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ടേബിളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്:

കുട്ടിയുടെ വയസ് സ്‌മാർട്ട് ബെനഫിറ്റുകൾ
18 വയസ്സ് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 25% + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസിന്റെ 25%
19 വയസ്സ് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 25% + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസിന്റെ 25%
20 വയസ്സ് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 25% + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസിന്റെ 25%
21 വയസ്സ് സം അഷ്വേർഡിന്റെ 25% + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസിന്റെ 25% + ടെർമിനൽ ബോണസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ

അവസാന 3 പോളിസി വർഷങ്ങളിൽ, ഭാവിയിൽ അടയ്‌ക്കാനുള്ള തവണയിൽ(കളിൽ) ഇളവ് നൽകിയ മൂല്യങ്ങളും ടെർമിനൽ ബോണസും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൊത്തം തുകയായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ.

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

ഇവ പ്ലാനിന്റെ സംക്ഷിപ്‌ത സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. റിസ്‌ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ചാംപ് ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

**വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
^എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് ചാംപ് ഇൻഷ്വറൻസിന് കീഴിൽ എടുത്ത എല്ലാ വ്യക്‌തിഗത പോളിസികൾക്കും സമാഹരിച്ച പരമാവധി അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ്
# 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും പുതുക്കൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ] വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
മന്ത്‌ലി സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, പുതുക്കൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ
ബാധകമായ നികുതികൾ ഒഴികെയാണ് മുകളിലുള്ള ടേബിളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം

1P.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in