എസ്ബിഐ ലൈഫ് ശുഭ് നിവേശ് - മികച്ച എൻഡോവ്മെൻറ് പോളിസി | ജീവിത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

SBI Life – Shubh Nivesh

UIN: 111N055V03

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 35

null

ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൂ.

 • മുഴുവൻ ലൈഫ്‌ ഇൻഷ്വറൻസിന്റെയും ആഡ്‌-ഓൺ ആനുകൂല്യം
 • സ്ഥിരമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്‌ഷണൽ ആനുകൂല്യം
 • മൂന്ന് റൈഡർ ഓപ്ഷനുകൾ
ലിങ്കുചെയ്യാത്ത, ലാഭത്തോടു കൂടിയ എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സ്വപ്‌നം കാണുന്ന ജീവിതം സാക്ഷാത്‌കരിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചോ?

ഇപ്പോൾ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ നേടുകയും ചിട്ടയോടെയുള്ള സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ധനസമ്പാദനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യൂ. എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – ശുഭ്‌ നിവേശ്, ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ, സമ്പാദ്യം, വരുമാനം എന്നിവ ഒരൊറ്റ പ്ലാനിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു ലാഭത്തോടു കൂടിയ എൻഡോവ്‌മെന്റ്‌ അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ.

ഈ സേവിംഗ്‌സ് പ്ലാൻ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
 • വിശ്വാസ്യത – പോളിസി കാലയളവിലുടനീളം ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ മുഖേന
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – രണ്ട്‌ പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ, കൂടാതെ DMP (ഡിഫേർഡ്‌ മെച്യൂരിറ്റി പേയ്‌മെന്റ്‌) ഉപയോഗിച്ച്‌ പതിവായ വരുമാനം നേടാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – താങ്ങാവുന്ന ചിലവിലുള്ള റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഖേന

ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച്, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ലിങ്കുചെയ്യാത്ത, ലാഭത്തോടു കൂടിയ എൻഡോവ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ 30 വർഷം വരെയുള്ളതോ ആജീവനാന്തമോ ആയ ഒരു ജീവിത പരിരക്ഷ നേടുക
 • പോളിസി ടേമിലുടനീളം ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
 • രണ്ട്‌ പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ – എൻഡോവ്‌മെന്റ്‌ ഓപ്‌ഷനും ആജീവനാന്ത എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനും
 • അടിസ്ഥാന സം അഷ്വേർഡ്, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ മൊത്തം തുകയായോ സ്ഥിരമായ വരുമാനമായോ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • മൂന്ന്‌ റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നേടുക
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്‌കരിക്കാനുള്ള ശക്തിപകരുകയും ചെയ്യൂ
 • സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
വിശ്വാസ്യത
 • പോളിസി ടേമിലുടനീളം ക്രമമായുള്ള ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ജീവിത പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള രണ്ട്‌ പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച പതിവായുള്ള വരുമാനം നേടാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • മൂന്ന്‌ റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യം:

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാനിനനുസൃതമായി:

എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ
 • എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം, പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ, ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസ് എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൽകുന്നതാണ്.
 • ഡിഫേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്: എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവിന്റെ അവസാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും
ആജീവനാന്ത ഓപ്ഷൻ സഹിതമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ്
 • എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം, പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ, ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസ് എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൽകുന്നതാണ്.
 • ഡിഫേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്: എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവിന്റെ അവസാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും
 • 100-ആം ജന്മദിനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ: ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:

ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ മരണത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാനിനനുസൃതമായി:

എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ:
 • പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സായിരിക്കുമ്പോൾ എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ:
  • റെഗുലർ പ്രീമിയങ്ങൾക്ക്: എ അല്ലെങ്കിൽ ബി-യിൽ ഉയർന്നത് നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകും:
   • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.
    മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ ഗുണിതമോ ആകുമ്പോൾ; ഗുണിതം എന്നത്:
    പോളിസി ടേം ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45-ൽ താഴെ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ
    10 വർഷത്തിൽ താഴെ 5 5
    10 വർഷമോ അതിൽക്കൂടുതലോ 10 7
   • അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളുടെയും 105%.
  • സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്: മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റഡ്‌ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്‌, നോമിനിക്ക്‌ നൽകുന്നു.

മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ്, ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ ഒരു ഗുണിതമോ ആണ്; ഇവിടെ ഗുണിതം എന്നത്:
ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് < 45 ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ ചേരുമ്പോഴുള്ള വയസ്സ് >= 45
1.25 1.10
 
ആജീവനാന്ത ഓപ്ഷൻ സഹിതമുള്ള എൻഡോവ്‌മെന്റ്
 • പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സായിരിക്കുമ്പോൾ എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ:
  • എൻഡോവ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനിലെ പോയിന്റ് 1-ൽ നിർണ്ണയിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകുന്നതാണ്.
 • എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവും 100 വയസ്സ് വരെയും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ:
  • ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് ആനുകൂല്യം നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകുന്നതാണ്.
  • ഡിഫേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിൽ ബാക്കി തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകുന്നതാണ്. എങ്കിലും, ബാക്കിയുള്ള തവണകളുടെ ഇളവ് നൽകിയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ബാക്കി തവണകൾ മൊത്തമായി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നോമിനിയ്‌ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഡിഫേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ :
നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഇടവേളകളിൽ വരുമാനം ലഭിയ്‌ക്കാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാലയളവിന്റെ അവസാനം, സ്വരൂപിച്ച ബോണസുകൾക്കൊപ്പം മുഴുവൻ സം അഷ്വേർഡും പിൻവലിക്കുകയോ ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് 5, 10, 15, 20 വർഷ കാലയളവിലേയ്‌ക്ക് സ്ഥിരമായ ഇടവേളകളിൽ വരുമാനമായി പിൻവലിക്കാൻ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ബോണസ് മാത്രമായി പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസരണമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ (വാർഷികം/അർദ്ധ വാർഷികം/പാദവാർഷികം/പ്രതിമാസം) വരുമാനം നൽകുന്നതാണ്.

മൂന്ന് റൈഡർ ഓപ്ഷനുകൾ: -
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ (UIN:111B014V02): സാധാരണ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യത്തോടൊപ്പം പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN: 111B015V02): അപകടത്തിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണ മരണ ആനുകൂല്യത്തിനൊപ്പം റൈഡർ സം അഷ്വേർഡും നൽകുന്നതാണ്
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN 111B016V02) പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം പരിരക്ഷ എടുത്തയാൾക്ക് ടോട്ടൽ പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ*:

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ശുഭ് നിവേശിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
*വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
#പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, പുതുക്കൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ

35.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in