ഓൺലൈനിൽ ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് - എസ്ബിഐ ലൈഫ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ കാൻസർ സുരക്ഷാ പോളിസി വാങ്ങുക
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സമ്പൂർണ്ണ കാൻസർ സുരക്ഷ

UIN: 111N109V01

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 2E

null

ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്

 • രോഗനിർണ്ണയത്തിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള പേഔട്ട്
 • പ്രതിമാസ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ
 • രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം
Calculate Premium
വ്യക്തിഗത, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, നോൺ-ലിങ്ക്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രൊഡക്ട്

അപ്രതീക്ഷിതമായതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുമോ?
എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സമ്പൂർണ്ണ കാൻസർ സുരക്ഷയുടെ സമഗ്രമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുകയും കാൻസറിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു -
 • ലാളിത്യം - പ്രവേശത്തിനും പേഔട്ടിനും ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ
 • ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി - പ്രതിമാസ വരുമാന ബെനഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം#
 • സുരക്ഷ - ഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലംപ്സം പേഔട്ട്
 • വിശ്വസനീയത - രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം1
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവ് - ന്യായമായ പ്രീമിയത്തിലൂടെ

#Fമേജർ സ്റ്റേജ് കാൻസർ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നപക്ഷം സം അഷ്വേർഡിന്റെന 40% ലഭിക്കുന്നതിനു പകരം സം അഷ്വേർഡിന്റെ 1.20% വരുന്ന തുക മാസംതോറും 3 വർഷത്തേക്കു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം.

1മെഡിക്കൽ വിഗദ്‌ദ്ധരുടെ ഒരു പാനലിൽ നിന്നും രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം നേടുക.

ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം കാർക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും കാൻസറിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങി പ്രീമിയത്തിൽ 5% ഡിസ്ക്കൌണ്ട് നേടുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗത, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, നോൺ-ലിങ്ക്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രൊഡക്ട്

ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക ഇവിടെ കണക്കുകൂട്ടുക
സവിശേഷതകള
 
 • യഥാർത്ഥ ചെലവുക കണക്കിലെടുക്കാതെ പേഔട്ടുകൾ നൽകുന്നു
 • പ്രതിമാസ വരുമാന ബെനഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ
 • മെഡിക്കൽ സെക്കന്റ്ു‌ ഒപ്പീനിയൻ
 • വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമില്ല
 • മൂന്നു ബെനഫിറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം
 • മൂന്നു ബെനഫിറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം
 • ഇൻ-ബിൽട്ട് പ്രീമിയം ഉപേക്ഷിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്
പ്രയോജനങ്ങൾ
ലാളിത്യം
 • ലളിതവും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതുമായ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ
 • സ്വഭാവം/യഥാർത്ഥ ചെലവുകളും കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ക്ലെയിം പേഔട്ടുകൾ
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി
 • പ്രതിമാസ വരുമാന ബെനഫിറ്റിലൂടെ വരുമാന നഷ്ടം നികത്തുന്നു
സുരക്ഷ
 • ഘട്ടം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലംപ്സം പേഔട്ടിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
വിശ്വസനീയത
 • വിദഗ്ദ്ധ മെഡിക്കൽ പാനലിൽ നിന്നും രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം നേടുക
താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവ്
 • ന്യായമായ പ്രീമിയം കാരണം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ നന്നായി ഒതുങ്ങുന്നു
കാൻസർ രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ:സം അഷ്വേർഡ് റീസെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്: പോളിസി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഒരു മൈനർ അഥവാ മേജർ കാൻസർ ക്ലെയിം സംഭവിച്ച തീയതി മുതൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ വീണ്ടും ഒരു കാൻസർ രോഗനിർണ്ണയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന നിബന്ധനയ്ക്കു വിധേയമായി, പൂർണ്ണമായ സം അഷ്വേർഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാൻസറിന് വൈദ്യപരമായി ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾക്കു വിധേയപ്പെട്ടു എന്ന നിബന്ധനയ്ക്കു വിധേയമാണ്. ഈ ബെനിഫിറ്റ് മുമ്പ്‌ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് കാൻസർ ക്ലെയിം നടത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് കാൻസർ ക്ലെയിം നടത്തുന്നതോടു കൂടി പോളിസി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

മെഡിക്കൽ സെക്കന്റ് ‌ ഒപ്പീനിയൻ: രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ സേവനം ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സേവനം കാൻസറും സിഐഎസും മാത്രം രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടുനതിനു വിധേയമാണ്.

സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് മെഡിഗൈഡ് ഇന്ത്യയാണ്.

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ: ഈ പ്രൊഡക്ടിനു കീഴിൽ മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ലഭ്യമല്ല.

മരണത്തിൽ: ഈ പ്രൊഡക്ടിനു കീഴിൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ലഭ്യമല്ല.
 
എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സമ്പൂർണ്ണ കാൻസർ സുരക്ഷയുടെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റു കൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

$പ്രായം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മദിനത്തിലെ വയസ്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
2പ്രതിമാസ രീതിയിൽ, 3 മാസത്തെ പ്രീമിയം മുൻകൂർ അടയ്ക്കണം. പുതുക്കൽ പ്രീമിയം അടവ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിങ്ങ് സിസ്റ്റം (ഇസിഎസ്) അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വഴി മാത്രം (ഇതിൽ പേമെന്റ്സ‌ ഒന്നുകിൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി).
മന്ത്‌ലി സാലറി സേവിംഗ്സ് സ്കീം (എസ്എസ്എസ്) ആണെങ്കിൽ, 2 മാസത്തെ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്ക്കണം, പ്രിമിയം പുതുക്കൽ അടവ് ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് കിഴിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം അനുവദിക്കും.

2E.ver.02-09/17 WEB MAL

വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്‌ പരിരക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി, നിർവ്വചനങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കാത്തിരിപ്പു കാലാവധി, റിസ്ക്ക് ഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് ലഘുലേഖ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക.

പ്രൊഡക്ട് ആരംഭിച്ച തീയതി : 1 ഓഗസ്റ്റ് 2017

നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1800-103-4294(8.30 am മുതൽ 9.30 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY SCS

56161