എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഷീൽഡ് | ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ടേം ഇൻഷ്വറൻസ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

SBI ലൈഫ് – സരൾ ഷീൽഡ്

UIN: 111N066V02

Product Code: 47

null

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിച്ച് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കൂ.

 • മൂന്ന് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം
 • രണ്ട് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാത്ത, സൗകര്യപ്രദവും എളുപ്പമുള്ളതുമായ അനുവദിക്കൽ.
 • ഉയർന്ന സം അഷ്വേർഡിലും സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ചിലവുകളിലും ഇളവുകൾ
ഒരു ട്രെഡീഷണൽ നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്യൂർ ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടോ?
SBI ലൈഫ് – സരൾ ഷീൽഡിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളേയും ഭാവിയേയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ കവചം സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും. കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിൽ, താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവും അനായാസതയും ഈ പ്യൂർ ടേം നൽകുന്നു.

SBI ലൈഫ് – സരൾ ഷീൽഡ് ഇനിപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‌ സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – മൂന്ന് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരത്തിലൂടെ
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിലുള്ള റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെ

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം നോക്കി, ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിയ്‌ക്കാനാകുമെന്ന് കാണുക.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ എന്തുതന്നെയാകട്ടെ അവ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ശക്തിപകരൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു ട്രെഡീഷണൽ നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്യൂർ ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി പരിരക്ഷിക്കൂ
 • മൂന്ന് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ മുഖേന സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ
 • രണ്ട് പ്രീമിയം പേയിംഗ് ടേമുകൾ – സിംഗിൾ പ്രീമിയം, റെഗുലർ പ്രീമിയം
 • രണ്ട് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകൾക്കൊപ്പം താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നേടൂ
 • വലിയ സം അഷ്വേർഡിന് ഇളവുകൾ
 • സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രീമിയം ഇളവുകൾ
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവുന്ന പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാനുസൃതമായി പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ടേമും ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • രണ്ട് റൈഡർ ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • SBI ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
  • SBI ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
 • വലിയ സം അഷ്വേർഡിൽ ചിലവ് ലാഭിക്കൽ
 • സ്ത്രീകൾക്കായി കുറഞ്ഞ പ്രീമിയങ്ങൾ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
 • ജീവിത പരിരക്ഷ എടുത്തയാൾ പോളിസി ടേമിൽ നിർഭാഗ്യകരമായി മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാൻ ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നോമിനിക്ക് ലഭിക്കും.
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:
 • ടേമിന്റെ അവസാനത്തിൽ സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് ലഭ്യമല്ല.
റൈഡറുകൾ:
 • SBI ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN: 111B015V02) അപകടത്തിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യത്തിനൊപ്പം റൈഡർ സം അഷ്വേർഡും നൽകുന്നതാണ്.
 • SBI ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN: 111B016V02)പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് ടോട്ടൽ പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ റൈഡർ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതാണ്.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

SBI ലൈഫ് – സരൾ ഷീൽഡിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
^ വയസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
# പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും പുതുക്കൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
മന്ത്‌ലി സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (എസ്എസ്എസ്), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

47.ver.03-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in