എസ്ബിഐ ലൈഫ് - ഗ്രാമീന്‍ ബീമാ | ഫാമിലി ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ഗ്രാമീൺ ബീമ

UIN: 111N087V01

Product Code: 1F

null

മിതമായ ചിലവിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്.

 • നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ
 • ലളിതമായ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടി
 • വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല
വ്യക്തിഗതവും പ്യൂർ ടേമിലുള്ളതുമായ മൈക്രോ-ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ നിങ്ങളെ തടയുകയാണോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗ്രാമീൺ ബീമ മുഖേന താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ന്യായമായ ചിലവിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്യൂർ ടേം മൈക്രോ ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനാണ് എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗ്രാമീൺ ബീമ.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗ്രാമീൺ ബീമ - ഇനിപ്പറയുന്നവ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
 • അനായാസത – ലളിതമായ അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ
 • താങ്ങാവുന്ന ചിലവ് – നാമമാത്രമായ പ്രീമിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്ലാൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഈ പ്ലാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നു കാണാനായി ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം ഉപയോഗിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗ്രാമീൺ ബീമ മുഖേന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗതവും പ്യൂർ ടേമിലുള്ളതുമായ മൈക്രോ-ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലൈഫ് പരിരക്ഷ
 • മെഡിക്കൽ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്തതും ലളിതവുമായ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടി
 • 100 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളിലുള്ള പ്രീമിയങ്ങളുടെ നിരയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • നാമമാത്രമായ പ്രീമിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
അനായാസത
 • ആരോഗ്യസ്ഥിതി മികച്ചതാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന തടസ്സരഹിതമായ എൻറോൾമെന്റ്
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം

പോളിസി ടേമിൽ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നോമിനിയ്‌ക്ക് സം അഷ്വേർഡ് ലഭിക്കും.

മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യം

ഈ പ്ലാനിൽ മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ല.

സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം

 • 2-മത്തെ വർഷം മുതൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • പോളിസിയുടെ അവസാന വർഷത്തിൽ സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം നൽകുകയില്ല.
  നൽകുന്ന സറണ്ടർ വാല്യൂ ഇനിപറയുന്നത് ആയിരിക്കും:
  സിംഗിൾ പേ പ്രീമിയം (സേവന നികുതി ഉൾപ്പെടാതെ) x 50% x കാലഹരണപ്പെടാത്ത പോളിസി ടേം / മൊത്തം ടേം
  1 പൂർത്തിയായ മാസങ്ങളിലാണ് കാലാവധി അളക്കുന്നത്.
  2 മൊത്തം പോളിസി ടേം മാസങ്ങളിൽ നിന്നും സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തീയതി വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ മാസങ്ങൾ കുറച്ചതായിരിക്കും കാലഹരണപ്പെടാത്ത ടേം.
അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗ്രാമീൺ ബീമയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ റഫറൻസുകളും കഴിഞ്ഞ ജന്മദിനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
**നിലവിലുള്ള നികുതി നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സേവന നികുതി സേവന നികുതി/സെസ്സ്‌/GST (നിലവിൽ ജമ്മു കാശ്‌മീർ റെസിഡന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം), നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ മറ്റേതെങ്കിലും സ്‌റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലെവി/ഡ്യൂട്ടി/സർച്ചാർജ്ജ്‌ എന്നിവ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൊത്തം പ്രീമിയം തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു,
^ഈ പ്ലാനിന് കീഴിലുള്ള മൊത്തം സം അഷ്വേർഡ് രൂ. ഓരോ വ്യക്‌തിക്കും 50,000 എന്ന രീതിയിൽ പരിമിതപെടുത്തും.

1F.ver.03-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in