ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ & ಮೆಚುರಿಟಿ - SBI ಲೈಫ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯಿದೆ

ಕ್ಲೈಮ್ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಮುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು

ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರಳವಾದ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ
Claim Settlement Process is a simple 3 step process:

File Claim Online

Living Benefits Death Claims

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ

ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.

8ನೇ ಹಂತ, ಸೀವುಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಟವರ್ 2,

ಸೆಕ್ಟರ್-40, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ.ಆರ್- 1,

ಸೀವುಡ್ಸ್, ನೆರುಲ್ ನೋಡ್,ನವಿ ಮುಂಬೈ- 400706

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಈ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಇಮೇಲ್‌ ಮೂಲಕ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.

8ನೇ ಹಂತ, ಸೀವುಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಟವರ್ 2,

ಸೆಕ್ಟರ್-40, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ.ಆರ್- 1,

ಸೀವುಡ್ಸ್, ನೆರುಲ್ ನೋಡ್,ನವಿ ಮುಂಬೈ- 400706

ಕಾಲಾವಧಿ: ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು

File Claim online


Address should not exceed more than 500 characters

Important:

Document type allowed for upload Documents JPEG,TIF,PDF,PNG
(max file size upto 1MB)
(Max 8 Pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 8 pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 6 Pages , Max size 4 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)

Important:

1. Please send the hard copies of the documents mentioned in the "Claim Document Process" to your nearest SBI Life Branch

2. The Claim will be registered only on receipt of physical documents at any of our SBILife Branch

I accept the above mentioned conditions and the information provided in the above form is true to the best of my knowledge.

Note:  

1. Kindly Mask your AADHAR Number in case of AADHAR documents are uploaded in KYC Documents.

2. For TDS related query please visit to nearest SBI Life Branch.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕ್ಲೈಮ್‌ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಗೆಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.

8ನೇ ಹಂತ, ಸೀವುಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಟವರ್ 2,

ಸೆಕ್ಟರ್-40, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ.ಆರ್- 1,

ಸೀವುಡ್ಸ್, ನೆರುಲ್ ನೋಡ್,ನವಿ ಮುಂಬೈ- 400706

ಕಾಲಾವಧಿ: ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು/ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ಲೈಮ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಕ್ಲೈಮ್ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ಯಂತ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ/ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ.
 
ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, - info@sbilife.co.in ಗೆ ಮೇಲ್‌‌ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.

8ನೇ ಹಂತ, ಸೀವುಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಟವರ್ 2,

ಸೆಕ್ಟರ್-40, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ.ಆರ್- 1,

ಸೀವುಡ್ಸ್, ನೆರುಲ್ ನೋಡ್,ನವಿ ಮುಂಬೈ- 400706

ಕಾಲಾವಧಿ: ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
  • ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ* ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಹಕ್ಕುದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
  • ಹಕ್ಕುದಾರರರ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ
  • ನೇರ ಜಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ (ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಚಿಹ್ನೆ)
  • ಹಕ್ಕುದಾರರ ಮಾನ್ಯ## ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್/ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ -ಸಂಬಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
  • ಎಫ್‌ಆರ್‌ಐ/ಪಂಚಾನಾಮ ವರದಿ/ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ#
  • ವಿಚಾರಣೆಯ ವರದಿ/ಪೋಲಿಸ್ ಅಂತಿಮ ವರದಿ/ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವರದಿ/ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪಿನ ನಕಲು ಪ್ರತಿ#
   

  # ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಅಪಘಾತ / ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ / ಕೊಲೆ)
  *ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿರಬೇಕು:
  i) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ii) ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ iii) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು iv) ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು v) ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಉಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ vi) ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ

  ## ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ / ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನೆ
 • ಮೈಕ್ರೋ-ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನೆ
 • ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ್‌ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ನಾನ್ ಇಡಿಎಲ್‌‌ಐ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಇಡಿಎಲ್‌‌ಐ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಇಡಿಎಲ್‌‌ಐ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ1
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಹೌಸಿಂಗ್‌‌ ಲೋನ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ನಾನ್‌ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ನಮೂನೆ
  • ವಿಮೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮೂಲ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ* ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿ
  • ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸೂಪರ್ ಸುರಕ್ಷಾಗೆ ಮಾತ್ರ – ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳು)
  • ಹಕ್ಕುದಾರರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
  • ಹಕ್ಕುದಾರರ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ
  • ನೇರ ಜಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ (ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಚಿಹ್ನೆ)
  • ಹಕ್ಕುದಾರರ ಮಾನ್ಯವಾದ## ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ / ಸಾಲ ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ (ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈಫ್ ಕೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಚಾರಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ1
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸಂಬಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ)
  • ಎಫ್‌ಆರ್‌ಐ/ಪಂಚಾನಾಮ ವರದಿ/ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ#
  • ವಿಚಾರಣೆಯ ವರದಿ/ಪೋಲಿಸ್ ಅಂತಿಮ ವರದಿ/ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವರದಿ/ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪಿನ ನಕಲು ಪ್ರತಿ#

  #ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಅಪಘಾತ / ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ / ಕೊಲೆ)
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಯಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ

 • ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ
 • ವಾಯಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ರಸೀದಿ
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ
  • ನೇರ ಜಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ (ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಚಿಹ್ನೆ)
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಮಾನ್ಯವಾದ## ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್
  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 194DA ಪ್ರಕಾರ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)*

ಪಿಂಚಣಿ ವಾಯಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ

 • ವಾಯಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ರಸೀದಿ1
  • ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ
  • ಆಯ್ಕೆ ಶೀಟ್‌ (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ
  • ನೇರ ಜಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ (ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಚಿಹ್ನೆ)
  • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಮಾನ್ಯವಾದ## ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್
  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 194DA ಪ್ರಕಾರ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)*
  ## ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ / ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್

ವರ್ಷಾಶನ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗುಂಪು)

 • ಇರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • Direct Credit Mandate form
  • • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ#
  • • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ#
  • • ನೇರ ಜಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ (ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಚಿಹ್ನೆ)
  • • ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಮಾನ್ಯವಾದ## ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೆಕ್
  • • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 194DA ಪ್ರಕಾರ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)*

  *ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 194ಡಿಎಯ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ
  • • 01/01/2003 ರಿಂದ 31/03/2012 ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆಯ 20% ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ
  • • 01/04/2012 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆಯ 10% ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ
  • • ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಗಳು (ಎಸ್‌ಬಿ / ವಾಯಿದೆ / ವಿಮಾತ್ಯಾಗ / ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ

  # ಪಾಲಿಸಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕವು 01/08/2006 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂ.10,000/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ
  ## ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ / ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು

## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date # Only when the date of commencement of the policy is prior to 01/08/2006 and the annualized premium is more than Rs.10,000/- ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date