ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು

Submit complaint online

*mandatory fields

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)

ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ

ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ:
info@sbilife.co.in

ಎಸ್‌‌‌ಎಂಎಸ್‌‌ ಮೂಲಕ

Solve ಎಂದು 56161 ಗೆ ಎಸ್‌‌‌ಎಂಎಸ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ಕಾಲಾವಧಿ: ನೀವು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ಕಾಲಾವಧಿ: ನೀವು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ

Level 1

Mr. Vijay Raghavan
SVP & Chief of Client Relationship
.

SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456785 
Email - hcr@sbilife.co.in 

Level 2

Ms. Debashree Varma
Chief Operating Officer


SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456023 
Email - coosoffice@sbilife.co.in 
ಕಾಲಾವಧಿ: ನೀವು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯಿರಿ

ಕಾಲಾವಧಿ: ನೀವು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ:

Submit feedback online

*mandatory fields

ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ

ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ:
info@sbilife.co.in

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಅಥವಾಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)