જીવન વીમા પોલીસી દાવા નિરાકરણ અને પરિપક્વતા - SBI લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

દાવાઓ અને પરિપક્વતા

દાવાની જાણ અને પતાવત પ્રક્રિયા

એસબીઆઇ લાઇફ ખાતે, અમે તમને ચિંતા-મુક્ત ભવિષ્યનું વચન આપીએ છીએ જેથી કરીને તમે તમારા વર્તમાનનો આનંદ લઈ શકો. અમારી દાવાની જાણ અને પતાવટ પ્રક્રિયા મારફતે, અમે આ વચનને પાળવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તમે અને તમારું કુટુંબ પાત્ર દાવા રકમને ઝડપથી અને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે દરેક પ્રયાસ કરીએ છીએ.

અમે એક સરળ 3-પગલાંની દાવા પતાવટ પ્રક્રિયાને અનુસરીએ છીએ
Claim Settlement Process is a simple 3 step process:

File Claim Online

Living Benefits Death Claims

By Post

Send the dully filled claim form along with these supporting documents to us at:

એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.

8મું લેવલ, સીફૂડ્સ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ, ટાવર 2,

સેક્ટર 40, પ્લોટ નં. આર-1, સીવૂડ્સ, નેરુલ નોડ,

નવી મુંબઈ- 400706

એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે

તમારી નજીકની એસબીઆઇ લાઇફ શાખા પર આ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે યોગ્ય રીતે ભરેલા દાવા ફોર્મ સબમિટ કરો

ઈમેલ દ્વારા

એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.

8મું લેવલ, સીફૂડ્સ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ, ટાવર 2,

સેક્ટર 40, પ્લોટ નં. આર-1, સીવૂડ્સ, નેરુલ નોડ,

નવી મુંબઈ- 400706

ટાઇમલાઇન: માન્ય દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થવાના 30 કાર્યકારી દિવસોની અંદર તમારા દાવા પર નિર્ણય

File Claim online


Address should not exceed more than 500 characters

Important:

Document type allowed for upload Documents JPEG,TIF,PDF,PNG
(max file size upto 1MB)
(Max 8 Pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 8 pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 6 Pages , Max size 4 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)

Important:

1. Please send the hard copies of the documents mentioned in the "Claim Document Process" to your nearest SBI Life Branch

2. The Claim will be registered only on receipt of physical documents at any of our SBILife Branch

I accept the above mentioned conditions and the information provided in the above form is true to the best of my knowledge.

Note:  

1. Kindly Mask your AADHAR Number in case of AADHAR documents are uploaded in KYC Documents.

2. For TDS related query please visit to nearest SBI Life Branch.

એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે

નીચેની કલમમાં દરેક પ્રકારનાં દાવા માટે સબમિટ કરવા માટેનાં દસ્તાવેજો સ્પષ્ટપણે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત, દાવાની મળવાપાત્રતાની તપાસ કરવા માટે અમે અન્ય દસ્તાવેજો માટે વિનંતી કરી શકીએ છીએ. કૃપયા દાવાની જાણ વિભાગમાં ઉલ્લેખિત સરનામાં પર અમને આ ઈમેઇલ અથવા પોસ્ટ કરીને સબમિટ કરો અથવા તમારી નજીકની એસબીઆઇ લાઇફ શાખા મુલાકાત લો

એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.

8મું લેવલ, સીફૂડ્સ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ, ટાવર 2,

સેક્ટર 40, પ્લોટ નં. આર-1, સીવૂડ્સ, નેરુલ નોડ,

નવી મુંબઈ- 400706

ટાઇમલાઇન: માન્ય દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થવાના 30 કાર્યકારી દિવસોની અંદર તમારા દાવા પર નિર્ણય

એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે

તમે/તમારું કુટુંબ સબમિટ કરશે તે દાવાના દસ્તાવેજો અને જીવન વીમાદારે દરખાસ્ત ફોર્મમાં અમને પ્રદાન કરેલ માહિતીના આધારે તમામ દાવાઓની આકારણી કરવામાં આવશે.
 
તમે/તમારું કુટુંબ સબમિટ કરશે તે દાવાના દસ્તાવેજો અને જીવન વીમાદારે દરખાસ્ત ફોર્મમાં અમને પ્રદાન કરેલ માહિતીના આધારે તમામ દાવાઓની આકારણી કરવામાં આવશે.
 
સંપૂર્ણ દાવા પતાવટ પ્રક્રિયા દરમિયાન, અમે દસ્તાવેજો સબમિશનની ઝડપી પૂર્ણતા અને જરૂરિયાતોને તમને/તમારા કુટુંબને બહેતર રીતે સમજાવવામાં સહાયતા માટે હંમેશા ત્યાં જ હોઈશું.
 
દાવા પતાવટ પ્રક્રિયા પર આગળ કોઈપણ સહાયતા માટે, કૃપા કરીને અમને અહીં નિઃસંકોચ મેલ કરો - info@sbilife.co.in

એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.

8મું લેવલ, સીફૂડ્સ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ, ટાવર 2,

સેક્ટર 40, પ્લોટ નં. આર-1, સીવૂડ્સ, નેરુલ નોડ,

નવી મુંબઈ- 400706

ટાઇમલાઇન: માન્ય દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થવાના 30 કાર્યકારી દિવસોની અંદર તમારા દાવા પર નિર્ણય

સબમિટ કરવા માટેના દસ્તાવેજો

ફરજિયાત દસ્તાવેજો

 • દાવાનું ફોર્મ
  • મૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજ
  • સ્થાનિક અધિકારી દ્વારા રજૂ કરાયેલ મૂળ અથવા પ્રમાણિત* મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર
  • દાવો કરનારનો વર્તમાન સરનામાનો પુરાવો
  • દાવો કરનારનો ફોટો ID નો પુરાવો
  • ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ આદેશનું ફોર્મ (ડાઉનલોડનું ચિહ્ન)
  • દાવો કરનારનું માન્ય## બેંક પાસબુક/સ્ટેટમેન્ટ અથવા પૂર્વ-મુદ્રિત નામ અને પૂર્વ-મૂદ્રિત બેંક એકાઉન્ટ નંબર સાથેનો રદ કરેલ ચેક

વધારાના દસ્તાવેજો

 • દાવાનું ફોર્મ
 • હોસ્પિટલની સારવારનું પ્રમાણપત્ર
 • નિયોક્તાનું પ્રમાણપત્ર (પગારદાર વ્યક્તિ માટે)
  • એફઆઇઆર / પંચનામાની રિપોર્ટ / મોસ્ટ મોર્ટમની કૉપિ#
  • અપમૃત્યુ તપાસ રિપોર્ટ / પોલીસ ફાઇનલ રિપોર્ટ / રાસાયણિક વિશ્લેષણની રિપોર્ટ / મેજિસ્ટ્રેટ ચુકાદાની નકલ#

  #ફક્ત અસ્વાભાવિક મૃત્યુના કિસ્સામાં આવશ્યક (અકસ્માત / આપઘાત / મર્ડર)
  *નીચેના અધિકારીઓમાંથી કોઇપણ દ્વારા પ્રમાણિત કરવા માટેનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર:
  i) બેંક મેનેજર ii) રાજપત્રિત અધિકારી iii) ન્યાયાધીશ iv) હાઇસ્કૂલનાં હેડમાસ્ટર v) હેડ પોસ્ટમાસ્ટર અથવા સબ-પોસ્ટમાસ્ટર vi) એસબીઆઇ લાઇફના અધિકારી
  ## સબમિશન તારીખનાં એક મહિનાની અંદર લેટેસ્ટ એન્ટ્રી સાથે અપડેટ કરેલ પાસબુક / સ્ટેટમેન્ટ
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

ફરજિયાત દસ્તાવેજો

 • ક્રેડિટ લાઇફ દાવા ફોર્મ
 • માઇક્રો-ઇન્શ્યુરન્સ દાવા ફોર્મ
 • સ્વર્ણ જીવન દાવા ફોર્મ
 • સંપૂર્ણ સુરક્ષા એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોઈ નોન ઇડીએલઆઇ સ્કીમ દાવા ફોર્મ
 • સંપૂર્ણ સુરક્ષા એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોઈ EDLI સ્કીમ દાવા ફોર્મ
 • સંપૂર્ણ સુરક્ષા એમ્પ્લોયર હાઉસિંગ લોન દાવા ફોર્મ
 • સંપૂર્ણ સુરક્ષા નોન એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોઈ સ્કીમ દાવા ફોર્મ
 • ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ આદેશનું ફોર્મ
  • ઇન્શ્યુરન્સનું પ્રમાણપત્ર
  • સ્થાનિક અધિકારી દ્વારા રજૂ મૂળ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અથવા મૃત્યુ પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત* કૉપિ
  • બેંકરનું પ્રમાણપત્ર (ફક્ત સુપર સુરક્ષા માટે – હોમ લોન, ટ્રેક્ટર લોન પૉલિસી)
  • દાવો કરનારના વર્તમાન સરનામાનો પુરાવો
  • દાવો કરનારનાં ફોટો ID નો પુરાવો
  • દાવો કરનારની માન્ય## બેંક પાસ બુક / બેંક સ્ટેટમેન્ટ / રદ કરેલો ચેક
  • ક્રેડિટ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ / લોન એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ (તમામ ક્રેડિટ લાઇફ કેસેસ માટે)

વધારાના દસ્તાવેજો

 • મેડિકલ અટેન્ડન્ટનું પ્રમાણપત્ર
 • હોસ્પિટલની સારવારનું પ્રમાણપત્ર
 • નિયોક્તાનું પ્રમાણપત્ર (પગારદાર વ્યક્તિ માટે)
  • એફઆઇઆર / પંચનામાની રિપોર્ટ / મોસ્ટ મોર્ટમની કૉપિ#
  • અપમૃત્યુ તપાસ રિપોર્ટ / પોલીસ ફાઇનલ રિપોર્ટ / રાસાયણિક વિશ્લેષણની રિપોર્ટ / મેજિસ્ટ્રેટ ચુકાદાની નકલ#
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

વ્યક્તિગત પરિપક્વતા

 • પરિપક્વતા ડિસ્ચાર્જ વાઉચર
 • ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ આદેશનું ફોર્મ
  • મૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજ
  • જીવન વીમાદારના વર્તમાન સરનામાંનો પુરાવો
  • દાવો કરનારના ID નો પુરાવો
  • જીવન વીમાદારની માન્ય ## બેંક પાસબુક/ બેંક સ્ટેટમેન્ટ/ ક્રોસ કરેલ ચેક
  • પાન કાર્ડ (જો આવકવેરા કાયદા 1961 ની કલમ 194DA મુજબ ટીડીએસ લાગુ થતો હોય)*

પેન્શન પરિપક્વતા

 • પરિપક્વતા ડિસ્ચાર્જ વાઉચર
  • મૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજ
  • વિકલ્પ શીટ (પાકતી તારીખથી 3 મહિના પહેલા એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે ઉપલબ્ધ હોય છે)
  • જીવન વીમાદારના વર્તમાન સરનામાંનો પુરાવો
  • જીવન વીમાદારના ID નો પુરાવો
  • ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ આદેશનું ફોર્મ
  • જીવન વીમાદારની માન્ય ## બેંક પાસબુક/ બેંક સ્ટેટમેન્ટ/ ક્રોસ કરેલ ચેક
  • પાન કાર્ડ (જો આવકવેરા કાયદા 1961 ની કલમ 194DA મુજબ ટીડીએસ લાગુ થતો હોય)*

વાર્ષિકી (વ્યક્તિગત અને સમૂહ)

 • હયાતીનું પ્રમાણપત્ર

હયાતી લાભો

 • ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ આદેશનું ફોર્મ
  • જીવન વીમાદારના વર્તમાન સરનામાંનો પુરાવો#
  • જીવન વીમાદારનાં ફોટો ID નો પુરાવો#
  • જીવન વીમાદારની માન્ય ## બેંક પાસબુક/ બેંક સ્ટેટમેન્ટ/ ક્રોસ કરેલ ચેક
  • પાન કાર્ડ (જો આવકવેરા કાયદા 1961 ની કલમ 194DA મુજબ ટીડીએસ લાગુ થતો હોય)*

  *આવક વેરા કાયદા, 1961ની કલમ 194DA મુજબ લાગુ
  • 01/01/2003 થી 31/03/2012 વચ્ચેની પ્રારંભ તારીખ સાથેની અને જેનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ બેસ કવરનાં 20% થી વધી જતું હોય તે પૉલિસીઓ માટે અથવા
  • 01/04/2012 થી પ્રારંભ થતી અને બેસ કવરનાં 10% થી વધુ જેનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ હોય તે પૉલિસીઓ માટે અથવા
  • તમામ પૉલિસીઓ હેઠળ એકંદર જો કુલ ચુકવણીઓ (એસબી / પરિપક્વતા / સરેન્ડર / આંશિક ઉપાડ), એક નાણાકીય વર્ષમાં રૂ. 1 લાખ અને તેથી વધુ હોય
  # ફક્ત જ્યારે પૉલિસીની પ્રારંભ તારીખ 01/08/2006 થી પહેલાં અથવા વાર્ષિક પ્રીમિયમ રૂ.10,000/- થી વધુ હોય ત્યારે
  ## સબમિશન તારીખનાં એક મહિનાની અંદર લેટેસ્ટ એન્ટ્રી સાથે અપડેટ કરેલ પાસબુક / સ્ટેટમેન્ટ

NRI તરફથી વધારાના દસ્તાવેજો

## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date # Only when the date of commencement of the policy is prior to 01/08/2006 and the annualized premium is more than Rs.10,000/- ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date