ઓનલાઈન ક્રિટીકલ ઈલનેસ પ્લાન - એસ.બી.આઈ લાઈફ પૂર્ણ સુરક્ષા ટર્મ પૉલિસી ખરીદો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઈ લાઈફ - પૂર્ણ સુરક્ષા

UIN: 111N110V01

પ્રોડક્ટ કોડ: 2F

null

પ્રિયજનોનો પ્રેમ ચિંતામાં ના બદલાય.

 • ટર્મ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્લાન વધતા** ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવર સહિત
 • ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થાય તો પ્રીમિયમ માફીનો લાભ
 • સંપૂર્ણ પૉલિસી મુદત માટે નિશ્ચિત પ્રીમિયમ
Calculate Premium
ઈન-બિલ્ટ ક્રિટિકલ ઈલનેસ સાથેનો નૉન-લિંક્ડ ટર્મ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્લાન

જો ઉંમરની સાથે તમારી જરૂરિયાતો બદલાતી હોય તો તમારું આર્થિક આયોજન કેમ નહીં?
એસબીઆઈ લાઈફ પૂર્ણ સુરક્ષા પ્લાનની મદદથી તમારી વધતી ઉંમર સાથે જીવન અને જટીલ બીમારીના વીમા કવચ વચ્ચે આપોઆપ સંતુલન કરીને વધુ અસરકારક સુરક્ષા મેળવો.

ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવર સાથેનો આ ટર્મ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રોડક્ટ તમને આપે છે:
 • સલામતી - મૃત્યુ અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ થવાના કિસ્સામાં બહોળી સુરક્ષા.
 • સરળતા- પૉલિસીની દર વર્ષગાંઠે તમારા જીવન અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવરને ફરી સંતુલિત કરે છે.
 • વિશ્વસનીયતા -આવરી લેવામાં આવેલી 36 ક્રિટિકલ ઈલનેસ માંથી કોઈનું પણ નિદાન થાય તો આર્થિક મદદ માટે ઉચ્ચક રકમની ચુકવણી અને તે પછીના બધા પ્રીમિયમ માફ.

લાઈફ સ્ટેજ રીબેલેન્સિંગ વિશેષતા તમને આર્થિક રીતે તૈયાર રહેવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે તે જાણવા માંગો છો? તો નીચે આપેલું અમારું પ્રીમિયમ કલક્યુલેટર અજમાવી જુઓ.

 

હાઈલાઈટ્સ

null

Individual, Non-participating, Non-linked health insurance product

Buy Online Calculate Here
ખાસિયતો
 
 • લાઈફ સ્ટેજ રીબેલેન્સિંગ
 • સર્વગ્રાહી ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવરેજ
 • ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થાય તો પ્રીમિયમ માફ
 • સંપૂર્ણ પૉલિસી મુદત દરમિયાન નિશ્ચિત પ્રીમિયમ
ફાયદા
સલામતી
 • મૃત્યુ અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ સામે બહોળી વીમા સુરક્ષા મેળવો.
 • પૉલિસીની વર્ષગાંઠ પર ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવરમાં વધારો થવા છતા પ્રીમિયમની રકમમાં કોઈ જ ફેરફાર નહીં.
સરળતા
 • પૉલિસીની દરેક વર્ષગાંઠે તમારી વીમા રકમનું જીવન વીમા કવર અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવચ વચ્ચે આપમેળે સમાયોજન કરે છે.
વિશ્વસનીયતા
 • 36 ગંભીર ક્રિટિકલ ઈલનેસ સામે આર્થિક સુરક્ષા મેળવો
 • આવરી લેવામાં આવેલી 36 ક્રિટિકલ ઈલનેસમાંથી કોઈનું પણ નિદાન થાય તો તે પછીના બધા પ્રીમિયમ માફ.
લાઈફ સ્ટેજ રીબેલેન્સિંગ:

'લાઈફસ્ટેજ રીબેલેન્સિંગ' વિશેષતા લાઈફ કવર અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ (CI) લાઈફ કવર વચ્ચે કવરને ફરી સંતુલન કરે છે. 
પૉલિસીની શરૂઆતમાં મૂળભુત વીમા રકમ જીવન વીમા કવરની રકમ (SA) અને CI વીમા રકમ (SA)માં એસએમાં અનુક્રમે 80:20 ના અનુપાતમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. પૉલિસીની દરેક વર્ષગાંઠે CI SA નીચે ટેબલમાં દર્શાવ્યા મુજબ વૃદ્ધિ પામશે. આ વૃદ્ધિ પ્રારંભિક CI SA ના ટકામાં રહેશે, જે પસંદ કરેલી પૉલિસી મુદત પર આધાર રાખે છે.


જીવન વીમા કવર રકમ (SA) માં ઘટાડો CI SA માં થયેલી વૃદ્ધિ બરાબર રહેશે. વીમા રકમમાં થતો ફેરફાર માત્ર પૉલિસી વર્ષગાંઠે જ થશે. .

કુલ મૂળભુત વીમા રકમ (જીવન વીમા કવર SA+ CI SA) સંપૂર્ણ પૉલિસી મુદત દરમિયાન જે છે તે જ રહેશે.જીવન વીમા કવર:

વીમિત વ્યક્તિનું દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુ થાય તો, મૃત્યુની તારીખના રોજ લાગુ થતી^ જીવન વીમા કવર રકમ ચૂકવી દેવામાં આવશે.
 
ક્રિટિકલ ઈલનેસ (CI) લાભ :
આવરી લેવાયેલ ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થાય તો લાગુ થતી^ ક્રિટિકલ ઈલનેસ વીમા કવર રકમ ચૂકવવામાં આવશે.CI લાભ માત્ર એક જ વાર ચૂકવવામાં આવશે અને એકવાર લાભ ચૂકવી દીધા પછી તે રદ થઈ જશે.
 • ક્રિટિકલ ઈલનેસ લાભ માટે સર્વાઈવલ મુદત
  ક્રિટિકલ ઈલનેસ લાભ આવરી લેવાયેલ ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થયાની તારીખથી 14 દિવસની સર્વાઈવલ મુદત પછી જ ચૂકવવાપાત્ર રહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો વીમિત વ્યક્તિ આવરી લેવાયેલ ક્રિટિકલ ઈલનેસનું નિદાન થયાની તારીખથી 14 દિવસની અંદર મૃત્યુ પામે તો ક્રિટિકલ ઈલનેસ લાભ ચૂકવવામાં નથી આવતો.
 • ક્રિટિકલ ઈલનેસ લાભ માટે પ્રતિક્ષા ગાળો
  જોખમ શરૂ થયા અથવા પૉલિસી પૂર્વવત થયાની તારીખમાંથી જે પણ પાછળથી આવે ત્યારથી 90 દિવસનો પ્રતિક્ષા સમય હોય છે, અને જો ક્લેમ આ પ્રતિક્ષા સમય દરમિયાન થાય તો કોઈ જ ક્રિટિકલ ઈલનેસ લાભ ચૂકવવાપાત્ર નહીં રહે.
  નોંધ : કૃપા કરી આવરી લેવાયેલ 36 માંદગીઓ (ઈલનેસ) ની વ્યાખ્યા અને તેનાં અપવર્જનો વિશે જાણવા પ્રોડક્ટ બ્રોશર જુઓ.
   

પ્રીમિયમ માફી લાભ
કંપની દ્વારા CI હેઠળ એક વાર ક્લેમ સ્વીકારાયા પછી, પૉલિસી માટેનાં બધાં જ ભાવિ પ્રીમિયમો પૉલિસીની બાકીની મુદત માટે માફ કરી દેવાશે, જે તબીબી સ્થિતિનું નિદાન થયાની તારીખથી લાગુ થશે. પૉલિસીનાં બાકીના લાભો પૉલિસીની સંપૂર્ણ મુદત સુધી ચાલુ રહેશે. એકવાર પ્રીમિયમમાં માફી અપાયા પછી લાઈફ સ્ટેજ રીબેલેન્સિંગ સમાપ્ત થઈ જશે અને લાગુ થતી^જીવન વીમા કવર SA આ મુદતથી જે છે તે જ રહેશે.

પાકતી મુદતનો લાભ: આ પ્લાન હેઠળ કોઈ જ પાકતી મુદતનો લાભ ઉપલબ્ધ નથી

કર લાભો *  

^લાગુ થતી વીમા રકમ એ વીમિત ઘટના જે પૉલિસી વર્ષમાં થાય એ વર્ષ માટે લાગુ થતી વીમા રકમ છે.
એસબીઆઈ લાઈફ પૂર્ણ સુરક્ષાના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી નીચે આપેલા દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચી લો.

$ઉંમર સંબંધિત બધા જ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબ ઉંમર માટેના છે.

#માસિક પ્રકાર માટે, 3 મહિનાનું પ્રીમિયમ એડવાન્સમાં ભરવાનું રહે છે. રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી માત્ર ઈલેક્ટ્રૉનિક ક્લીઅરિંગ સિસ્ટમ (ECS) અથવા સ્ટેન્ડિંગ ઈન્સ્ટ્રક્શન્સ (જેમાં ચુકવણી બન્ક એકાઉન્ટ ડાયરેક્ટ ડેબિટ કરીને અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે) દ્વારા જ કરી શકાશે.

મંથલી સેલેરી સેવિંગ્સ સ્કીમ (SSS) માટે 2 મહિનાનું પ્રીમિયમ એડવાન્સમાં ભરવાનું રહેશે અને રીન્યૂઅલ પ્રીમિયમની ચુકવણી માત્ર સેલેરી કપાત મારફત જ માન્ય છે.

## વધુમાં વધુ પ્રીમિયમ સ્ટાન્ડર્ડ લાઈફને ધ્યાનમાં રાખીને છે.

2F.ver.02-01/18 WEB GUJ


વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

**દરેક પૉલિસી વર્ષગાંઠે પસંદ કરેલી પૉલિસી શરતો આધારે લાઈફ અને ક્રિટિકલ ઈલનેસ કવરનું રીબલેન્સિંગ. કુલ મૂળભુત વીમા રકમ સંપૂર્ણ પૉલિસી મુદત દરમિયાન સ્થિર રહેશે.

*કર લાભો :
ભારતમાં લાગુ આવકવેરા કાયદા અનુસાર તમે આવકવેરા લાભો/માફી માટે પાત્ર બનો છો, આ કાયદા સમયાંતરે થતા ફેરફારને આધીન રહે છે. વધુ જાણકારી માટે તમે અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકો છો. . વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.
 

Call us toll free at

1800-103-4294(દરરોજ 8:30 am થી 9:30 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY PS

56161